Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego


Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem: zielarniagrochow.pl

    1.        Sprzedawca: Zielarnia Grochów Damian Pietras z siedzibą w Warszawie, przy ul. Garibaldiego 4 lok P5 Warszawa, NIP: 9522155835 

    2.        Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać:

              2.1.        Pod numerem telefonu: 510-936-228 (koszt połączenia według taryfy operatora).

              2.2.        Korzystając z adresu poczty elektronicznej: [email protected]§1 Definicje

    1.        Regulamin - niniejszy regulamin sklepu internetowego.

    2.        Sklep Internetowy – serwis internetowy pod adresem zielarniagrochow.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

    3.        Sprzedawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

    4.        Dni Robocze – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

    5.        Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

    6.        Konsument - Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

    7.        Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uważa się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

    8.        Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

    9.        Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

 10.        Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

 11.        Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

 12.        Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).§2 Zasady ogólne

    1.        Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.Zielarniagrochow.pl

    2.        Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

    3.      Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną  za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

    4.        Informacje o Towarach Sprzedawca zamieszcza w Sklepie Internetowym.

    5.        Wszystkie Towary oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

    6.        Żeby złożyć Zamówienie w Sklepie Internetowym, Klient musi spełniać następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca:

              6.1.        Posiadać konto poczty elektronicznej (e-mail).

              6.2.        Posiadać komputer, telefon typu smartfon lub tablet z systemem operacyjnym: Windows, Mac OS X, Linux lub Android.

              6.3.        Mieć zainstalowaną przeglądarkę internetową w podanej wersji lub wyższej: Internet Explorer -  wersja 9, Chrome - wersja 46, Safari - wersja 8, Firefox - wersja 41, Opera - wersja 32.

    7.        Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich, praw majątkowych i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich.

    8.        Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa.

    9.        Klient korzysta z Towarów zakupionych w Sklepie Internetowym na własną odpowiedzialność.

 10.        Klientem, będącym osobą fizyczną, mogą być tylko osoby o pełnej zdolności do czynności prawnej.

 11.        Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Klientów, jak i Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego. Wyjątek stanowi §9 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do Przedsiębiorców.§3 Ceny

    1.        Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają wszelkie należne podatki). Ceny w sklepach stacjonarnych mogą się różnic od cen prezentowanych na stronie.

    2.        Do ceny Towaru należy doliczyć koszty dostawy w wysokości wskazanej w §6 dla wybranego przez Klienta sposobu dostawy.

§4 Składanie zamówień

    1.        Zamówienia są przyjmowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

    2.        Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

    3.        Złożenie Zamówienia polega na wypełnieniu formularza zamówienia w Sklepie Internetowym.

    4.        Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe: dokładny adres, na który Zamówienie ma być wysłane, oraz numer telefonu i adres e-mail.

    5.        W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedawca ma prawo do anulowania Zamówienia.

    6.        Klient w procesie składania zamówienia otrzymuje paragon fiskalny lub może wyrazić wolę otrzymania faktury VAT. Dokument zostanie wysłany wraz z przesyłką lub będzie przesłany na adres e-mail Klienta podany w Zamówieniu.

    7.        Po złożeniu przez Klienta skutecznego Zamówienia otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie Zamówienia.

    8.        Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po dokonaniu płatności przez Klienta lub,  jeśli Klient wybrał opcję płatności przy odbiorze Towaru, od momentu złożenia Zamówienia.

    9.        W wypadku braku zamówionych Towarów w magazynie, Sprzedawca poinformuje Klienta o tym fakcie oraz związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji Zamówienia niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin.  

 10.        Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

 11.        Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Polski.§5 Sposoby płatności za Zamówienie

    1.        Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

              1.1.        Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

              1.2.        Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy

              1.3.        Płatność PayPal

    2.        Rachunek Sprzedawcy:

              2.1.        Bank:  PKO BP

              2.2.        Numer rachunku: 65 1020 1127 0000 1302 0273 3020§6 Koszt, sposoby i termin dostawy

    1.        Zamówienie wysyłane jest na adres wskazany w formularzu zamówienia. Klient zostanie poinformowany niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

    2.        Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy:

              2.1.        In-Post (paczkomaty)

              2.2.        Firma Kurierska DPD

              2.3.        Poczta Polska

    3.        Całkowity czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 30 dni od dnia złożenia zamówienia przez Klienta, jednakże Sklep Internetowy dokłada wszelkich starań, by zamówienia były realizowane możliwie szybko.

    4.        Klient jest obciążany kosztami dostawy:

              4.1.       koszty dostawy

               4.2.        Jeśli kwota Zamówienia jest większa niż 300,00zł, koszty dostawy pokrywa Sprzedawca.

    5.        Termin dostawy Towaru do Klienta wynosi 14 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Towaru podano inny termin.§7 Odstąpienie od umowy

    1.        Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

    2.        Do za0e ,,Odstąpienie od umowy’’ oraz jest załączony do wiadomości e-mail z potwierdzeniem Zamówienia.

    4.        Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

    5.        Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar Sprzedawcy.

    6.        Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument może zwrócić Towar na adres Sprzedawcy.

    7.        Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy w związku z odstąpieniem od umowy.

    8.        W wypadku odstąpienia od umowy Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności (nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych), w tym koszty dostawy.

    8.1.        Wyjątek stanowi sytuacja kiedy Konsument wybrał sposób dostawy towaru inny niż najtańszy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

    9.        Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.§8 Procedura reklamacji

    1.        Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Towar bez wad.

    2.        Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie cywilnym.

    3.        Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta będącego konsumentem, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

    4.        Reklamacje może zostać złożona przez Klienta na przykład:

              4.1.        Pisemnie na adres Sprzedawcy: Zielarnia Grochów Damian Pietras ul. Garibaldiego 4 lok P5 04-078 Warszawa

              4.2.        W formie elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej, na adres Sprzedawcy: [email protected]

    5.        Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji następujących danych:

              5.1.        Imię i nazwisko.

              5.2.        Adres.

              5.3.        Adres e-mail.

              5.4.        Datę złożenia zamówienia.

              5.5.        Przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania.

              5.6.        Wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

    6.        O rozstrzygnięciu reklamacji Klient zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź pocztą tradycyjną.

    7.        Składając reklamację należy dostarczyć do Sprzedawcy reklamowany produkt wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym.

    8.        Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

    9.        W wypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sprzedawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość zakupionego Towaru.

 10.        Do sprzedawanego Towaru dołączana jest karta gwarancyjna producenta, importera lub dystrybutora - jeżeli producent, importer lub dystrybutor udzielają gwarancji na podstawie pisemnej karty gwarancyjnej.

            10.1.        W wypadku Towarów objętych gwarancją, uprawnienia Klienta i obowiązki gwaranta z tego tytułu są określone i należy je wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.

            10.2.        Udzielona gwarancja na sprzedany Towar jest uprawnieniem dodatkowym i nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej (art. 577 Kodeksu cywilnego).§9 Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

    1.        Poniższe punkty Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Przedsiębiorców.

    2.        Sprzedawca może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od umowy sprzedaży zawartej z Przedsiębiorcą, bez podania przyczyny.

    3.        W wypadku odstąpienia od umowy przez Sprzedawcę Przedsiębiorca nie ma żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

    4.        Sprzedawca w stosunku do Przedsiębiorcy ma prawo ograniczyć dostępne metody płatności.

    5.        W momencie wydania przez Sprzedawcę Towaru przewoźnikowi na Przedsiębiorcę przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem.

    6.        Sprzedawca z chwilą wydania rzeczy przewoźnikowi przestaje ponosić odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru, powstałe od przyjęcia go do przewozu, aż do wydania go Przedsiębiorcy, oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

    7.        Korzyści i ciężary związane z Towarem przechodzą na Przedsiębiorcę z chwilą wydania Towaru przez Sprzedawcę przewoźnikowi.

    8.        Jeżeli Sprzedawca przesyła Towar do Przedsiębiorcy za pośrednictwem przewoźnika, Klient ma obowiązek zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, ma obowiązek dokonać wszelkich czynności potrzebnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

    9.        Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Towar wobec Przedsiębiorcy zostaje wyłączona.

 10.        Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sprzedawcą a Przedsiębiorcą będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.§10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

    1.        Klient będący konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym:

              1.1.        Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży działającego przy Inspekcji Handlowej.

              1.2.        Konsument uprawniony jest do zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej.

              1.3.        Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz za pośrednictwem poczty email: [email protected]

              1.4.        Konsument może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/§11 Postanowienia końcowe

    1.        W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obwiązującego.

    2.        Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sprzedawcą a Klientami będą rozpatrywane przez sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą Kodeks postępowania cywilnego z dnia 17.11.1964 r.

    3.        Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca, ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

Witryna stworzona na platformie